Telerau ac Amodau Archeb Brynu

Cars back to back
Cars back to back

Explore more

Car Icon

Telerau ac Amodau Archeb Brynu ar gyfer Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau

 1. DIFFINIADAU A DEHONGLIAD

1.1 Yn yr Amodau hyn, bydd i’r geiriau a’r ymadroddion canlynol yr ystyron a ganlyn:

Diwrnod Busnes: diwrnod heblaw dydd Sadwrn, dydd Sul neu wyliau cyhoeddus yn Lloegr pan fo banciau yn Llundain ar agor ar gyfer busnes.

Tystysgrif Cydymffurfedd: tystysgrif wedi’i llofnodi ar ran y Cyflenwr gan gynrychiolydd cymwys yn cadarnhau bod y Nwyddau yn cydymffurfio â’r Fanyleb Nwyddau.

Mae Cwmni’n golygu Parkingeye Limited.

Bydd gan Dyddiad Cychwyn yr ystyr a roddir iddo yng nghymal 2.5.

Amodau: y Telerau ac Amodau Archeb Prynu hyn ar gyfer Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau.

Contract: yw’r contract rhwng y Cwmni a’r Cyflenwr sy’n cynnwys yr Archeb, yr Amodau ac unrhyw ddogfennau eraill a nodir yn yr Archeb.

Deddfwriaeth Diogelu Data: bydd iddi’r ystyr a roddir iddi yn y Polisi Diogelu Data.

Polisi Diogelu Data: polisi’r Cwmni mewn perthynas â diogelu data, sydd wedi’i gynnwys yn Atodlen 1 i’r Amodau hyn a’r Archeb.

Eitemau cyflawnadwy: yr holl waith, dogfennau, cynnyrch a deunydd a ddatblygwyd gan y Cyflenwr neu ei asiantau, contractwyr a chyflogeion fel rhan o neu mewn perthynas â’r Gwasanaethau mewn unrhyw ffurf neu gyfrwng, gan gynnwys heb gyfyngiad lluniadau, mapiau, cynlluniau, diagramau, dyluniadau, lluniau, rhaglenni cyfrifiadurol, data, manylebau ac adroddiadau (gan gynnwys drafftiau).

Nwyddau: y nwyddau (neu unrhyw ran ohonynt) a nodir yn yr Archeb.

Manyleb Nwyddau: y fanyleb ar gyfer y Nwyddau, gan gynnwys unrhyw gynlluniau a lluniadau cysylltiedig, a nodir neu y cyfeirir atynt yn yr Archeb.

Hawliau Eiddo Deallusol: patentau, hawliau i ddyfeisiadau, hawlfraint a hawliau cysylltiedig, nodau masnach, enwau busnes ac enwau parth, hawliau wrth godi, ewyllys da a’r hawl i erlyn am drosglwyddo, hawliau mewn dyluniadau, hawliau cronfa ddata, hawliau i ddefnyddio, a diogelu cyfrinachedd gwybodaeth gyfrinachol (gan gynnwys gwybodaeth), a phob hawl eiddo deallusol arall, ym mhob achos p’un a yw’n gofrestredig neu’n ddigofrestredig ac yn cynnwys pob cais a hawl i wneud cais am a chael, adnewyddiadau neu estyniadau, a hawliau i hawlio blaenoriaeth oddi wrth, hawliau o’r fath a phob hawl neu fath o amddiffyniad tebyg neu gyfatebol sy’n bodoli neu a fydd yn bodoli nawr neu yn y dyfodol mewn unrhyw ran o’r byd.

Partïon: yn golygu’r Cwmni a’r Cyflenwr hefyd, a bydd Parti yn golygu’r naill neu’r llall ohonynt.

Archeb: yn golygu archeb brynu’r Cwmni sy’n cyd-fynd â’r Amodau hyn.

Gwasanaethau: y gwasanaethau, gan gynnwys yn ddigyfyngiad unrhyw Eitemau Cyflawnadwy, a nodir yn y Fanyleb Gwasanaeth.

Manyleb Gwasanaeth: disgrifiad neu fanyleb y Gwasanaethau fel y nodir neu a ymgorfforwyd trwy gyfeiriad yn yr Archeb.

Cyflenwr: yn golygu’r person, y sefydliad neu’r cwmni a enwir yn y Gorchymyn.

1.2 Mae cyfeiriadau at gymal neu Atodlen yn gyfeiriadau at gymal neu Atodlen yn yr Amodau hyn.

1.3 Er hwylustod yn unig y mae’r penawdau yn yr Amodau hyn ac ni fyddant yn effeithio ar ddehongliad y Contract.

1.4 Mae cyfeiriad at statud neu ddarpariaeth statudol yn yr Amodau hyn neu’r Contract yn gyfeiriad at statud neu ddarpariaeth statudol o’r fath fel y’i diwygiwyd neu y’i hailddeddfwyd. Mae cyfeiriad at statud neu ddarpariaeth statudol yn cynnwys unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o dan y statud neu’r ddarpariaeth statudol honno, fel y’i diwygiwyd neu y’i hailddeddfwyd.

1.5 Mae cyfeiriad at Barti yn cynnwys ei gynrychiolwyr personol, ei olynwyr neu ei haseiniadau a ganiateir.

1.6 Bydd cyfeiriad at y lluosog yn cynnwys yr unigol ac i’r gwrthwyneb, ac mae cyfeiriad at un rhywedd yn cynnwys cyfeiriad at bob rhyw. Bydd unrhyw gyfeiriad at berson yn gyfeiriad at bob person cyfreithiol o ba fath bynnag a bydd yn cynnwys personau corfforedig ac anghorfforedig.

1.7 Os bydd unrhyw wrthdaro neu anghysondeb rhwng y dogfennau sy’n rhan o’r Contract, byddant yn cael blaenoriaeth yn y drefn ganlynol: (i) yr Archeb; (ii) yr Amodau hyn; (iii) y Polisi Diogelu Data; a (iv) unrhyw ddogfennau eraill a bennir yn y Gorchymyn.

 

 1. SAIL Y CONTRACT

2.1 Mae’r Archeb yn gyfystyr â chynnig gan y Cwmni i brynu’r Nwyddau a/neu Wasanaethau gan y Cyflenwr yn amodol ar ac yn unol â’r Amodau hyn ac unrhyw delerau penodol a nodir yn yr Archeb.

2.2 Bydd y Cwmni yn cyflwyno Archebion yn electronig i’r Cyflenwr trwy ei system e-gaffael ar ôl derbyn a chynnwys y Cyflenwr fel cyflenwr cymeradwy i’r Cwmni sy’n gallu derbyn Archebion electronig trwy’r dulliau hyn.

2.3 Mae’r Amodau hyn yn berthnasol i’r Contract ac eithrio’r holl delerau eraill y mae’r Cyflenwr yn ceisio eu gosod neu eu hymgorffori, neu a awgrymir gan fasnach, defod, arfer neu gwrs delio ac mae’r Contract hwn yn cynnwys y cytundeb cyfan rhwng y Partïon ac yn disodli unrhyw gytundeb blaenorol yn ymwneud â’r un pwnc.

2.4 Ni fydd y Cyflenwr yn cyflenwi ac ni fydd yn ofynnol i’r Cwmni dalu am unrhyw Nwyddau a/neu Wasanaethau nad ydynt wedi’u harchebu gan y Cwsmer ar Archeb a awdurdodwyd yn briodol a roddwyd i’r Cyflenwr gan y Cwmni trwy ei system e-gaffael.

2.5 Oni bai bod y Cyflenwr wedi hysbysu’r Cwmni yn ysgrifenedig nad yw’n derbyn yr Archeb, bernir bod yr Archeb wedi’i dderbyn ar y cynharaf o:

(a) y Cyflenwr yn cyhoeddi derbyniad ysgrifenedig o’r Archeb;

(b) y dyddiad sy’n bedwar ar ddeg (14) diwrnod o ddyddiad cyflwyno’rArcheb; neu

(c) pan gymerir unrhyw weithred gan y Cyflenwr sy’n gyson â chyflawni’r Archeb,

ac ar y pwynt hwnnw ac ar y dyddiad hwnnw (y Dyddiad Cychwyn) y daw’r Contract i fodolaeth.

2.6 Bydd yr holl ddarpariaethau a nodir yn yr Amodau hyn yn berthnasol i gyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau ac eithrio pan fo’r cais i’r naill neu’r llall wedi’i ddatgan yn benodol..

 1. CYFLENWI NWYDDAU

3.1 Bydd y Cyflenwr yn sicrhau bod yr holl ac unrhyw Nwyddau a ddarperir o dan y Contract:

(a) ym mhob ffordd, yn cyfateb i’w disgrifiad ac yn cydymffurfio â’r Fanyleb Nwyddau;

(b) o ansawdd boddhaol ac yn addas ar gyfer unrhyw ddiben a ddelir gan y Cyflenwr neu a wneir yn hysbys i’r Cyflenwr gan y Cwmni, yn benodol neu drwy oblygiad, ac yn hyn o beth mae’r Cwmni yn dibynnu ar fedr a barn y Cyflenwr;

(c) yn rhydd rhag diffygion o ran dyluniad, deunyddiau a chrefftwaith;

(d) cydymffurfio â’r holl ddeddfau a rheoliadau cymwys, gan gynnwys yr holl ofynion statudol a rheoliadol sy’n ymwneud â gweithgynhyrchu, labelu (gan gynnwys marc CE), pecynnu, storio, trin a danfon y Nwyddau. Lle mae’r Nwyddau yn, neu’n ymgorffori, nwyddau neu gemegau peryglus, bydd y Cyflenwr yn cydymffurfio’n ddiwyd â’i rwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn ac yn darparu’r holl ddata diogelwch materol yn brydlon yn ôl yr angen;

(e) yn newydd ac yn rhydd rhag cydrannau ail-law, ffug a/neu gopïau

(f) yn rhydd rhag unrhyw hawlrwym, hawliad, teitl neu fuddiant trydydd parti; a

(g) yn eiddo i’r Cyflenwr yn unig ac mae ganddo hawl ac awdurdod llawn a digyfyngiad i’w cyflenwi i’r Cwmni.

3.2 Bydd y Cyflenwr yn sicrhau bod ganddo bob amser, a’i fod yn cynnal yr holl drwyddedau, caniatadau, awdurdodiadau, cysyniadau a hawlenni sydd eu hangen arno i gyflawni ei rwymedigaethau o dan y Contract mewn perthynas â’r Nwyddau.

3.3 Bydd y Cyflenwr yn caniatáu i gynrychiolwyr awdurdodedig y Cwmni ar unrhyw amser rhesymol gael mynediad i eiddo’r Cyflenwr (neu i drefnu mynediad i eiddo perthnasol arall) ac i’r holl wybodaeth dechnegol berthnasol at ddibenion archwilio a phrofi’r Nwyddau, ond ni fydd unrhyw archwilio neu brofi o’r fath yn gyfystyr â derbyn y Nwyddau.

 1. CYFLENWI GWASANAETHAU

4.1 Bydd y Cyflenwr o’r Dyddiad Cychwyn ac am gyfnod y Contract hwn yn darparu’r Gwasanaethau i’r Cwmni yn gwbl unol â thelerau’r Contract.

4.2 Bydd y Cyflenwr yn bodloni unrhyw ddyddiadau perfformiad ar gyfer y Gwasanaethau a nodir yn yr Archeb neu a hysbysir i’r Cyflenwr gan y Cwmni.

4.3 Wrth ddarparu’r Gwasanaethau, bydd y Cyflenwr yn sicrhau:

(a) ei fod yn cydweithredu â’r Cwmni ym mhob mater sy’n ymwneud â’r Gwasanaethau, ac yn cydymffurfio â holl gyfarwyddiadau’r Cwmni;

(b) ei fod yn cyflawni’r Gwasanaethau gyda phob gofal, sgil a diwydrwydd dyladwy ac yn unol ag arfer gorau yn niwydiant, proffesiwn neu fasnach y Cyflenwr;

(c) yn defnyddio Personél sydd wedi’u hyfforddi’n briodol, yn gymwys, yn fedrus ac yn brofiadol i gyflawni tasgau a neilltuwyd iddynt, ac sydd mewn nifer ddigonol i sicrhau bod rhwymedigaethau’r Cyflenwr yn cael eu cyflawni yn unol â’r Contract hwn;

(d) bod y Gwasanaethau a’r eitemau Cyflawnadwy yn cydymffurfio ym mhob ffordd â’r Fanyleb Gwasanaeth, ac y bydd yr eitemau Cyflawnadwy yn addas i unrhyw ddiben y bydd y Cwmni yn ei hysbysu’n benodol neu’n oblygedig i’r Cyflenwr;

(e) ac eithrio fel y cytunwyd yn ysgrifenedig gyda’r Cwmni, ei fod yn darparu’r holl gyfarpar, offer a cherbydau ac unrhyw eitemau eraill sy’n ofynnol i ddarparu’r Gwasanaethau;

(f) ei fod yn defnyddio nwyddau, deunyddiau, safonau a thechnegau o’r ansawdd gorau, ac yn sicrhau bod yr eitemau Cyflawnadwy, a’r holl nwyddau a deunyddiau a gyflenwir ac a ddefnyddir yn y Gwasanaethau neu a drosglwyddir i’r Cwmni, o ansawdd boddhaol ac yn rhydd rhag diffygion mewn crefftwaith, gosod a dylunio;

(g) ei fod yn cael a bob amser yn cynnal yr holl drwyddedau, caniatadau, awdurdodiadau, cysyniadau a/neu hawlenni angenrheidiol i gyflawni ei rwymedigaethau o dan y Contract mewn perthynas â’r Gwasanaethau;

(h) ei fod bob amser yn cydymffurfio â’r holl ddeddfau a rheoliadau sy’n gymwys o bryd i’w gilydd yn y DU i’r Gwasanaethau a’r eitemau Cyflawnadwy a’u defnydd; a

(i) nad yw’n gwneud, nac yn hepgor gwneud, unrhyw beth a fydd neu a allai achosi i’r Cwmni golli unrhyw drwydded, awdurdod, caniatâd neu gysyniad y mae’n dibynnu arnynt at ddibenion cynnal ei fusnes, a mae’r Cyflenwr yn cydnabod bod y Cwmni yn gallu dibynnu ar y Gwasanaethau neu weithredu arnynt

.

 1. DANFON

5.1 Bydd y Cyflenwr yn danfon y Nwyddau a/neu’n cyflawni’r Gwasanaethau yn y lleoliad ac ar y dyddiad a nodir yn yr Archeb (neu, os na nodir dyddiad o’r fath, yna o fewn 5 Diwrnod Busnes i ddyddiad yr Archeb neu fel y cyfarwyddir gan y Cwmni ), a bydd amser yn hollbwysig, ac, oni bai y cyfarwyddir yn wahanol gan y Cwmni, yn ystod oriau busnes arferol y Cwmni ar Ddiwrnod Busnes (sef 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener). Bydd y Cyflenwr yn gyfrifol am unrhyw golled a ddioddefir gan y Cwmni o ganlyniad i ddosbarthu Nwyddau yn hwyr a/neu berfformiad y Gwasanaethau.

5.2 Bydd y Cyflenwr yn sicrhau:

(a) bod nwyddau’n cael eu pecynnu’n ddiogel er mwyn diogelu’r Nwyddau a/neu unrhyw eitem neu ran o’r Nwyddau wrth eu cludo, eu dadlwytho neu eu storio a bod pob cas, pecyn neu eitem wedi’u rhifo ar wahân; a

(b) bod nodyn danfon yn cyd-fynd â phob danfoniad Nwyddau sy’n dangos dyddiad yr Archeb, rhif yr Archeb (os oes un), math a maint y Nwyddau (gan gynnwys cod/rhif pacio’r Nwyddau (lle bo’n berthnasol) ), unrhyw gyfarwyddiadau storio arbennig (os oes rhai) a, lle bo’n berthnasol, ynghyd â Thystysgrif Cydymffurfiaeth.

5.3 Bydd y Cyflenwr yn danfon y nifer o Nwyddau a archebwyd yn gwbl unol â’r Archeb, ac os na ellir gwneud hynny gall y Cwmni wrthod y Nwyddau a bydd unrhyw Nwyddau a wrthodwyd yn cael eu dychwelyd ar risg a chost y Cyflenwr.

5.4 Gellir danfon Nwyddau a/neu Wasanaethau mewn rhannau dim ond os nodir hynny yn yr Archeb neu drwy gyfarwyddyd ysgrifenedig clir gan y Cwmni.

5.5 Bydd teitl a risg mewn Nwyddau yn trosglwyddo i’r Cwmni ar ôl cwblhau’r danfoniad yn unol â gofynion y Contract. Rhaid cwblhau Danfon Nwyddau pan ydynt yn cael eu dadlwytho gan y Cyflenwr a’i danfon i feddiant y Cwmni yn y lleoliad dosbarthu.

 1. GWEITHIO AR SAFLE’R CYFLENWR NEU’R CWMNI

6.1 Mae’r Cyflenwr yn derbyn (a bydd yn caffael) y bydd unrhyw Wasanaethau neu waith a wneir gan neu ar ran y Cyflenwrar safle’r Cwmni ac unrhyw ymweliad gan unrhyw un o gyflogeion, asiantau ac isgontractwyr y Cyflenwr â safle’r Cwmni yn:

(a) darostyngedig i amodau gwaith y Cwmni ar y safle (copïau ar gael ar gais);

(b) cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999, a Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990; ac

(c) bodloni eu rhwymedigaethau rheoliadol ynghylch cydymffurfedd amgylcheddol yn unol â system reoli briodol megis ISO14001 neu system gyfatebol.

6.2 Bydd y rhwymedigaethau o dan Gymal 6.1(b) ac (c) hefyd yn berthnasol isafle’r Cyflenwr (neu unrhyw safle y mae’r Cyflenwr yn gweithredu ynddo a safle ei is-gontractwr) mewn perthynas â’r Gwasanaethau neu unrhyw waith a wneir dros neu ar ran y Cwmni..

 1. RHWYMEDÏAU’R CWMNI

7.1 Os bydd y Cyflenwr yn methu â darparu’r Nwyddau a/neu gyflawni’r Gwasanaethau erbyn y dyddiad perthnasol, bydd gan y Cwmni, heb gyfyngu ar ei hawliau neu rwymedïau eraill, un neu fwy o’r hawliau a ganlyn:

(a) terfynu’r Contract ar unwaith drwy roi hysbysiad ysgrifenedig i’r Cyflenwr yn unol â chymal 14.1;

(b) gwrthod derbyn unrhyw berfformiad dilynol o’r Gwasanaethau a/neu gyflenwi’r Nwyddau y mae’r Cyflenwr yn ceisio eu gwneud;

(c) adennill oddi wrth y Cyflenwr unrhyw gostau a dynnwyd gan y Cwmni wrth gael nwyddau a/neu wasanaethau cyfnewid gan drydydd parti;

(d) trefnu ad-dalu’r holl symiau lle mae’r Cwmni wedi talu ymlaen llaw am Nwyddau a/neu Wasanaethau nad ydynt wedi’u darparu gan y Cyflenwr; a

(e) hawlio iawndal am unrhyw gostau ychwanegol, colled neu dreuliau a dynnir gan y Cwmni y gellir eu priodoli mewn unrhyw ffordd i fethiant y Cyflenwr i fodloni dyddiad o’r fath.

7.2 Os yw’r Cyflenwr wedi danfon Nwyddau nad ydynt yn cydymffurfio â’r ymrwymiadau a nodir yng nghymal 3.1, yna, heb gyfyngu ar ei hawliau neu rwymedïau eraill, bydd gan y Cwmni un neu fwy o’r hawliau canlynol, p’un a yw wedi derbyn y Nwyddau ai peidio:

(a) gwrthod y Nwyddau (yn gyfan gwbl neu’n rhannol) p’un a yw’r teitl wedi mynd heibio ai peidio a’u dychwelyd i’r Cyflenwr ar risg a thraul y Cyflenwr ei hun;

(b) terfynu’r Contract ar unwaith drwy roi hysbysiad ysgrifenedig i’r Cyflenwr;

(c) ei gwneud yn ofynnol i’r Cyflenwr atgyweirio neu amnewid y Nwyddau a wrthodwyd o fewn 60 diwrnod i’r hysbysiad, neu roi ad-daliad llawn o bris y Nwyddau a wrthodwyd (os ydynt wedi’u talu neu o unrhyw daliad rhannol);

(d) gwrthod derbyn unrhyw ddanfoniad dilynol o’r Nwyddau y mae’r Cyflenwr yn ceisio eu gwneud;

(e) adennill oddi wrth y Cyflenwr unrhyw wariant a dynnwyd gan y Cwmni wrth gael nwyddau cyfnewid gan drydydd parti; a

(f) hawlio iawndal am unrhyw gostau, colled neu dreuliau ychwanegol a dynnwyd gan y Cwmni yn sgil methiant y Cyflenwr i gyflenwi Nwyddau yn unol â chymal 3.1.

7.3 Gall y Cwmni atal unrhyw daliadau ymlaen llaw y cytunwyd arnynt o dan y Contract os yw’r Cyflenwr wedi torri’r Contract hyd nes y caiff y toriad ei gywiro i foddhad rhesymol y Cwmni.

7.4 Bydd yr Amodau hyn yn ymestyn i unrhyw wasanaethau amnewidiol neu adferol a/neu nwyddau a atgyweiriwyd neu nwyddau cyfnewid a gyflenwir gan y Cyflenwr.

7.5 Mae hawliau’r Cwmni o dan y Contract hwn yn ychwanegol at ei hawliau a’i rwymedïau a awgrymir gan statud a chyfraith gwlad

 1. RHWYMEDIGAETHAU’R CWMNI

Bydd y Cwmni’n darparu mynediad rhesymol i’r Cyflenwr ar adegau rhesymol i safle’r Cwmni at ddiben darparu’r Gwasanaethau a darparu’r cyfryw wybodaeth ag y gall y Cyflenwr ofyn yn rhesymol amdani ar gyfer darparu’r Gwasanaethau ac y mae’r Cwmni yn ystyried yn rhesymol angenrheidiol at ddiben darparu y Gwasanaethau.

 1. FFIOEDD A THALU

9.1 Pris y Nwyddau fydd y pris a nodir yn yr Archeb, heb gynnwys treth ar werth. Ni fydd unrhyw ffioedd ychwanegol yn effeithiol oni bai y cytunir arnynt ymlaen llaw yn ysgrifenedig a’u llofnodi gan y Cwmni.

9.2 Bydd y ffioedd am y Gwasanaethau yn cael eu nodi yn yr Archeb, heb gynnwys treth ar werth, a byddant yn dâl llawn ac unigryw i’r Cyflenwr mewn perthynas â pherfformiad y Gwasanaethau. Oni bai y cytunir yn wahanol yn ysgrifenedig gan y Cwmni, bydd y ffioedd yn cynnwys pob cost a thraul i’r Cyflenwr a dynnir yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol mewn cysylltiad â pherfformiad y Gwasanaethau.

9.3 O ran Nwyddau, bydd y Cyflenwr yn anfonebu’r Cwmni ar neu ar unrhyw adeg ar ôl cwblhau’r danfoniad. Mewn perthynas â Gwasanaethau, bydd y Cyflenwr yn anfonebu’r Cwmni ar ôl cwblhau’r Gwasanaethau. Bydd pob anfoneb yn cynnwys y cyfryw wybodaeth ategol sy’n ofynnol gan y Cwmni i wirio cywirdeb yr anfoneb, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhif Archeb perthnasol.

9.4 Wrth ystyried cyflenwad Nwyddau a/neu Wasanaethau gan y Cyflenwr, bydd y Cwmni yn talu’r symiau a anfonebwyd o fewn 60 diwrnod i ddyddiad derbyn anfoneb ddilys a chywir i gyfrif banc a enwebwyd yn ysgrifenedig gan y Cyflenwr.

9.5 Bydd y Cyflenwr yn cadw cofnodion cyflawn a chywir o’r amser a dreuliwyd a’r deunyddiau a ddefnyddiwyd gan y Cyflenwr i ddarparu’r Gwasanaethau, a bydd y Cyflenwr yn caniatáu i’r Cwmni archwilio cofnodion o’r fath ar bob adeg resymol ar gais.

9.6 Gall y Cwmni ar unrhyw adeg, heb gyfyngu ar unrhyw un o’i hawliau neu rwymedïau eraill, wrthbwyso unrhyw atebolrwydd sydd gan y Cyflenwr i’r Cwmni yn erbyn unrhyw atebolrwydd sydd gan y Cwmni i’r Cyflenwr, boed naill ai atebolrwydd presennol neu un yn y dyfodol, wedi’i dddatod neu heb ei ddatod, ac a yw’r naill atebolrwydd neu’r llall yn codi o dan y Contract ai peidio.

 1. HAWLIAU EIDDO DEALLUSOL

10.1 Mewn perthynas â’r Nwyddau ac unrhyw nwyddau, cynhyrchion neu ddeunyddiau a drosglwyddir i’r Cwmni fel rhan o’r Gwasanaethau o dan y Contract hwn, gan gynnwys heb gyfyngiad yr Eitemau Cyflawnadwy neu unrhyw ran ohonynt, mae’r Cyflenwr yn gwarantu bod ganddo deitl llawn clir a dilyffethair i holl eitemau o’r fath, a bod ganddo, ar ddyddiad cyflwyno’r cyfryw eitemau i’r Cwmni, hawliau llawn a dirwystr i werthu a throsglwyddo pob eitem o’r fath i’r Cwmni.

10.2 Mae’r Cyflenwr yn aseinio i’r Cwmni, gyda gwarant teitl llawn ac yn rhydd rhag holl hawliau trydydd parti, yr holl Hawliau Eiddo Deallusol yng ngwaith neu gynnyrch y Gwasanaethau (gan gynnwys yr Eitemau Cyflawnadwy).

10.3 Bydd y Cyflenwr, yn brydlon ar gais y Cwmni, yn gwneud (neu’n caffael i’w wneud) yr holl weithredoedd a phethau pellach, yn darparu neu’n caffael unrhyw wybodaeth angenrheidiol a/neu sgiliau i’r Cwmni ac yn gweithredu pob dogfen arall o’r fath at ddiben sicrhau budd llawn y Contract i’r Cwmni, gan gynnwys heb gyfyngiad yr holl hawl, teitl a buddiant yn ac i’r Hawliau Eiddo Deallusol a neilltuwyd i’r Cwmni yn unol â chymal 10.2.

 1. INDEMNIAD

Bydd y Cyflenwr yn cadw’r Cwmni wedi’i indemnio yn erbyn yr holl rwymedigaethau, costau, treuliau, iawndal a cholledion a ddioddefir neu a dynnir gan y Cwmni o ganlyniad i neu mewn cysylltiad ag unrhyw hawliad a wneir yn erbyn y Cwmni:

(a) am achos gwirioneddol neu honedig o dorri Hawliau Eiddo Deallusol trydydd parti sy’n deillio o, neu mewn cysylltiad â, gweithgynhyrchu, cyflenwi neu ddefnyddio’r Nwyddau, neu dderbyn, defnyddio neu gyflenwi’r Gwasanaethau, i’r graddau y gellir priodoli’r hawliad i weithredoedd neu hepgoriadau’r Cyflenwr, ei gyflogeion, ei asiantau neu ei isgontractwyr;

(b) gan drydydd parti am farwolaeth, anaf personol neu ddifrod i eiddo sy’n deillio o, neu mewn cysylltiad â, diffygion mewn Nwyddau, i’r graddau y gellir priodoli’r diffygion yn y Nwyddau i weithredoedd neu anweithiau’r Cyflenwr, ei gyflogeion, asiantau neu isgontractwyr; a

(c) gan drydydd parti sy’n deillio o neu mewn cysylltiad â chyflenwi’r Nwyddau neu’r Gwasanaethau, i’r graddau y mae hawliad o’r fath yn deillio o doriad, perfformiad esgeulus neu fethiant neu oedi wrth gyflawni’r Contract gan y Cyflenwr, ei gyflogeion, asiantau neu isgontractwyr.

 1. YSWIRIANT

Yn ystod cyfnod y Contract ac am gyfnod o 7 mlynedd wedi hynny, bydd y Cyflenwr yn cadw mewn grym, gyda chwmni yswiriant ag enw da, yr holl yswiriant perthnasol gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i yswiriant indemniad proffesiynol o ddim llai na £1,000,000 (os yw’n berthnasol) ac, yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac yswiriant atebolrwydd cynnyrch o ddim llai na £5,000,000 yr un, i gwmpasu unrhyw rwymedigaethau a all godi o dan neu mewn cysylltiad â’r Contract, a bydd, ar gais y Cwmni, yn cyflwyno’r dystysgrif yswiriant yn rhoi manylion yr yswiriant a’r derbyneb ar gyfer premiwm y flwyddyn gyfredol mewn perthynas â phob polisi cymwys.

 1. CYFRINACHEDD

13.1 Bydd y Cyflenwr yn cadw’n gwbl gyfrinachol yr holl wybodaeth dechnegol neu fasnachol, manylebau, dyfeisiadau, prosesau neu fentrau sydd o natur gyfrinachol ac sydd wedi’u datgelu iddo gan y Cwmni, ei gyflogeion, ei asiantau neu ei isgontractwyr, ac unrhyw wybodaeth gyfrinachol arall ynghylch busnes y Cwmni, ei gynhyrchion a’i wasanaethau y gall y Cyflenwr eu cael. Bydd y Cyflenwr ond yn datgelu gwybodaeth gyfrinachol o’r fath i’r rhai hynny o’i gyflogeion, ei asiantau a’i isgontractwyr sydd angen ei gwybod er mwyn cyflawni rhwymedigaethau’r Cyflenwr o dan y Contract, a bydd yn sicrhau bod cyflogeion, asiantau ac isgontractwyr o’r fath yn cydymffurfio â’r rhwymedigaethau a nodir yn y cymal hwn fel pe baent yn barti i’r Contract. Gall y Cyflenwr hefyd ddatgelu unrhyw wybodaeth gyfrinachol y Cwmni y mae’n ofynnol ei datgelu yn ôl y gyfraith, unrhyw awdurdod llywodraethol neu reoleiddiol neu gan lys ag awdurdodaeth gymwys, ar yr amod bod y Cyflenwr yn hysbysu’r Cwmni ymlaen llaw am unrhyw ddatgeliad o’r fath lle bo hynny’n gyfreithlon i wneud hynny.

13.2 Ni fydd y Cyflenwr yn cyhoeddi nac yn datgelu’r Contract hwn nac unrhyw un o’i delerau i unrhyw drydydd parti heb gymeradwyaeth ysgrifenedig y Cwmni ymlaen llaw.

 1. CANSLO’R ARCHEB A THERFYNU

14.1 Heb gyfyngu ar ei hawliau neu rwymedïau eraill, gall y Cwmni ganslo Archeb a therfynu’r Contract mewn perthynas ag unrhyw Nwyddau y Cyflenwr sydd wedi’u stocio’n safonol ar unrhyw adeg cyn eu danfon heb dynnu unrhyw dâl ac ni fydd gan y Cwmni unrhyw atebolrwydd pellach i’r Cyflenwr mewn perthynas â’r Contract a ganslwyd neu’r rhan o’r Contract a ganslwyd, fel sy’n berthnasol.

14.2 Heb gyfyngu ar ei hawliau neu rwymedïau eraill, gall y Cwmni derfynu Contract mewn perthynas â Gwasanaethau neu unrhyw Nwyddau y Cyflenwr sydd wedi’u stocio’n ansafonol yn gyfan gwbl neu’n rhannol ar unrhyw adeg ar unwaith drwy roi hysbysiad ysgrifenedig i’r Cyflenwr, ac ar hynny bydd y Cyflenwr yn terfynu’r holl Wasanaethau a/neu waith ar Nwyddau wedi’u Stocio’n ansafonol o dan y Contract a derfynwyd felly a bydd yn ad-dalu ar unwaith i’r Cwmni unrhyw ragdaliad(au) a dalwyd gan y Cwmni i’r Cyflenwr mewn perthynas â’r Contract (neu ran ohono) a derfynwyd felly.

14.3 Yn amodol ar gymal 14.4, pan fo’r Cwmni’n terfynu Contract o dan gymal 14.2 bydd y Cwmni’n talu iawndal teg a rhesymol i’r Cyflenwr am unrhyw waith sy’n mynd rhagddo ar Nwyddau ansafonol ar adeg y terfynu a/neu am unrhyw Wasanaethau a gyflawnwyd eisoes, ond ni fydd iawndal o’r fath yn cynnwys colli elw a ragwelir nac unrhyw golled ganlyniadol. Mae’r Cyflenwr yn cytuno i dderbyn y cyfryw swm i fodloni’n llawn ac yn derfynol yr holl hawliadau sy’n deillio o derfynu o’r fath a bydd yn gwneud ei orau i leihau’r golled uniongyrchol sy’n deillio o derfynu o’r fath. Ni fydd y swm sy’n daladwy gan y Cwmni am y gwaith terfynu mewn unrhyw achos yn fwy na’r pris a fyddai wedi bod yn daladwy pe byddai’r gwaith hwnnw wedi’i gwblhau. Mae’r Cwmni yn cadw’r hawl i adennill unrhyw ran o’r Nwyddau ansafonol a/neu gynnyrch gwaith oddi wrth Wasanaethau a gwblhawyd cyn terfynu, ac unrhyw ddogfennaeth berthnasol sy’n gysylltiedig â hynny.

14.4 Ni fydd darpariaethau cymal 14.2 yn berthnasol pan fydd y Cwmni wedi terfynu’r Contract am unrhyw un o’r rhesymau a ganlyn:

(a) o dan gymal 7.1(a) neu gymal 7.2(b);

(b) mae’r Cyflenwr yn cyflawni toriad sylweddol (teleryn o’r fath i gynnwys cyfres o fân doriadau y gellir eu hystyried yn rhesymol gyda’i gilydd i fod yn doriad materol) ar unrhyw deleryn arall o’r Contract ac (os oes modd cywiro toriad o’r fath) yn methu ag unioni’r toriad hwnnw o fewn un diwrnod ar hugain (21) o dderbyn hysbysiad ysgrifenedig i wneud hynny;

(c) ni all y Cyflenwr dalu ei ddyledion wrth iddynt ddod yn ddyledus neu y bernir na all dalu ei ddyledion o dan Ddeddf Ansolfedd 1986;

(d) mae’r Cyflenwr yn gwneud cynnig neu’n ymrwymo i unrhyw gyfaddawd neu drefniant gyda’i gredydwyr neu ei fod yn cael ei ddatod neu’n dioddef penodiad gweinyddwr neu dderbynnydd;

(e) mae’r Cyflenwr (gan ei fod yn gwmni) yn destun deiseb dirwyn i ben neu (gan ei fod yn unigolyn) yn destun deiseb neu orchymyn methdaliad; a/neu

(f) mae’r Cyflenwr yn atal neu’n rhoi’r gorau i, neu’n bygwth atal, neu roi’r gorau i gynnal ei fusnes cyfan neu ran sylweddol o’i fusnes,

ac mewn amgylchiadau o’r fath bydd gan y Cwmni yr hawl i adennill unrhyw gostau, taliadau, neu dreuliau a dynnir, gan gynnwys y rhai a dalwyd i gaffael y Nwyddau a/neu’r Gwasanaethau yn rhywle arall yn ogystal ag unrhyw iawndal neu golledion pellach y gall y Cwmni eu dioddef o ganlyniad i terfyniad o’r fath. Bydd “toriad sylweddol” yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) doriad y Cyflenwr ar gymalau 4.3(d) (Cydymffurfio â Manyleb Gwasanaeth), 6 (Gweithio ar safle’r Cwmni), 10 (Hawliau Eiddo Deallusol), 13 (Cyfrinachedd) , 15 (Cydymffurfio â gwrth-lwgrwobrwyo) a 18.1 (Peidio ag aseinio, ac ati.).

14.5 Ni fydd terfynu’r Contract, sut bynnag y bydd yn codi, yn effeithio ar unrhyw un o hawliau a rhwymedïau’r Partïon sydd wedi cronni wrth derfynu.

14.6 Bydd cymalau sy’n benodol neu drwy oblygiad yn goroesi terfynu’r Contract yn parhau mewn grym ac effaith lawn, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gymal 11 (Indemniad) a chymal 13 (Cyfrinachedd).

14.7 Pan ddaw’r Gwasanaethau i ben am unrhyw reswm, bydd y Cyflenwr yn cyflwyno’r holl Eitemau Cyflawniadau i’r Cwmni ar unwaith p’un a ydynt yn gyflawn ai peidio. Os bydd y Cyflenwr yn methu â gwneud hynny, yna gall y Cwmni fynd i mewn i safle’r Cyflenwr a chymryd meddiant arnynt. Hyd nes y byddant wedi’u dosbarthu, y Cyflenwr yn unig fydd yn gyfrifol am eu cadw’n ddiogel ac ni fydd yn eu defnyddio at unrhyw ddiben nad yw’n gysylltiedig â’r Contract.

 1. DIOGELU DATA

15.1 Bydd y Cyflenwr, a bydd yn caffael bod pob un o’i gyflogeion, swyddogion, asiantau ac isgontractwyr yn:

(a) cydymffurfio â darpariaethau’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data ac â thelerau’r Polisi Diogelu Data;

(b) peidio â, drwy unrhyw weithred neu anwaith yn peri i’r Cwmni dorri’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

15.2 Bydd y Cyflenwr yn hysbysu’r Cwmni cyn gynted ag y daw’n ymwybodol o unrhyw doriad, neu doriad posibl, ar y Ddeddfwriaeth Diogelu Data neu’r Polisi Diogelu Data gan y Cyflenwr, ei gyflogeion, swyddogion, asiantau ac isgontractwyr.

 1. YMDDYGIAD MOESOL A CHYDYMFFURFIO YNGHYLCH GWRTH-LWGRWOBRWYO

16.1 Bydd y Cyflenwr, a bydd yn sicrhau bod pob un o’i gyflogeion, swyddogion, asiantau ac isgontractwyr yn:

(a) cydymffurfio â’r holl ddeddfau, statudau, rheoliadau a chodau cymwys sy’n ymwneud â gwrth-lwgrwobrwyo a gwrth-lygredd gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Ddeddf Llwgrwobrwyo 2010 (y “Deddfwriaeth Gwrth-lwgrwobrwyo”);

(b) peidio ag ymgymryd ag unrhyw weithgaredd, ymarfer neu ymddygiad a fyddai’n drosedd ganddo o dan y Ddeddfwriaeth Gwrth-Lwgrwobrwyo; a

(c) adrodd yn brydlon i’r Cwmni am unrhyw gais neu alwad am unrhyw fantais ariannol neu fantais arall o unrhyw fath a dderbynnir gan y Cyflenwr mewn cysylltiad â chyflawni’r Contract hwn.

16.2 Bydd y Cyflenwr yn sicrhau bod unrhyw berson sy’n gysylltiedig ag ef sy’n cyflawni gwasanaethau neu’n darparu nwyddau mewn cysylltiad â’r Contract yn gwneud hynny dim ond ar sail contract ysgrifenedig sy’n gosod telerau ar y person hwnnw ac yn sicrhau ganddo delerau sy’n cyfateb i’r rhai a osodir ar y Cyflenwr yn y Cymal 16 hwn.

 1. CAETHWASIAETH FODERN

17.1 Wrth gyflawni ei rwymedigaethau o dan y Contract, bydd y Cyflenwr yn sicrhau bod pob un o’i gyflogeion, swyddogion, asiantau ac isgontractwyr yn:

(a) cydymffurfio â’r holl ddeddfau, statudau, rheoliadau a chodau gwrth-gaethwasiaeth a masnachu mewn pobl cymwys sydd mewn grym o bryd i’w gilydd gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015 (y “Ddeddfwriaeth Caethwasiaeth Fodern”);

(b) peidio ag ymgymryd ag unrhyw weithgaredd, arfer neu ymddygiad a fyddai’n drosedd ganddo o dan y Ddeddfwriaeth Caethwasiaeth Fodern; a

(c) nad yw drwy unrhyw weithred neu anwaith wedi peri i’r Cwmni dorri’r Ddeddfwriaeth Caethwasiaeth Fodern.

17.2 Bydd y Cyflenwr yn hysbysu’r Cwmni cyn gynted ag y daw’n ymwybodol o:

(a) unrhyw doriad, neu doriad posibl, ar y Ddeddfwriaeth Caethwasiaeth Fodern gan y Cyflenwr, ei gyflogeion, ei swyddogion, ei asiantau a’i isgontractwyr;

(b) unrhyw gaethwasiaeth neu achos o fasnachu mewn pobl gwirioneddol neu a amheuir mewn cadwyn gyflenwi sydd â chysylltiad â’r Contract hwn

.

 1. CYFFREDINOL

18.1 Gall y Cwmni ond ni all y Cyflenwr aseinio, trosglwyddo, morgeisio, arwystlo, is-gontractio, datgan ymddiriedolaeth dros neu ddelio mewn unrhyw fodd arall â’i holl hawliau neu rwymedigaethau o dan y Contract neu unrhyw rai ohonynt heb ganiatâd ysgrifenedig y Cwmni ymlaen llaw, o’r fath, ni fydd caniatâd yn cael ei atal neu ei ohirio’n afresymol yn achos is-gontract a gynigir gan y Cyflenwr y tybir ei fod yn angenrheidiol i gyflawni’r Archeb.

18.2 Bydd unrhyw hysbysiad neu gyfathrebiad arall a roddir i Barti o dan y Contract neu mewn cysylltiad ag ef yn ysgrifenedig, wedi’i gyfeirio at y Parti hwnnw yn ei swyddfa gofrestredig (os yw’n gwmni) neu ei brif fan busnes (mewn unrhyw achos arall) neu unrhyw gyfeiriad arall y gallai’r Parti hwnnw fod wedi’i nodi’n ysgrifenedig i’r Parti arall yn unol â’r cymal hwn, a rhaid ei ddanfon yn bersonol, neu ei anfon drwy’r post dosbarth cyntaf rhagdaledig neu wasanaeth danfon diwrnod gwaith nesaf arall neu negesydd masnachol. Ystyrir bod hysbysiad neu gyfathrebiad arall wedi’i dderbyn: os caiff ei anfon yn bersonol, pan gaiff ei adael yn y cyfeiriad y cyfeirir ato yn y cymal 18.2 uchod; os caiff ei anfon drwy’r post dosbarth cyntaf rhagdaledig neu wasanaeth dosbarthu diwrnod gwaith nesaf arall, ar yr ail Ddiwrnod Busnes ar ôl postio; os caiff ei ddanfon gan gludwr masnachol, ar y dyddiad ac ar yr amser y llofnodir derbynneb danfon y negesydd. Ni fydd darpariaethau’r cymal hwn yn berthnasol i gyflwyno unrhyw achos neu ddogfennau eraill mewn unrhyw achos cyfreithiol.

18.3 Bydd llog ar daliadau gorddyledus yn berthnasol ar gyfradd o 4% y flwyddyn uwchlaw cyfradd sylfaenol Banc Lloegr o bryd i’w gilydd. Bydd llog o’r fath yn cronni’n ddyddiol o’r dyddiad dyledus hyd at dalu’r swm gorddyledus mewn gwirionedd, boed hynny cyn neu ar ôl dyfarniad.

18.4 Os yw unrhyw ddarpariaeth neu ran-ddarpariaeth o’r Contract yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy, neu’n dod yn annilys, bernir ei bod wedi’i haddasu i’r graddau lleiaf posibl i’w gwneud yn ddilys, yn gyfreithlon ac yn orfodadwy. Os nad yw addasiad o’r fath yn bosibl, bernir bod y ddarpariaeth berthnasol neu’r rhan-ddarpariaeth wedi’i dileu. Ni fydd unrhyw addasiad i neu ddileu darpariaeth neu ran-ddarpariaeth o dan y cymal hwn yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd gweddill y Contract.

18.5 Mae ildiad o unrhyw hawl neu rwymedi o dan y Contract neu’r gyfraith ond yn effeithiol os caiff ei roi’n ysgrifenedig ac ni chaiff ei ystyried yn ildiad o unrhyw doriad neu ddiffyg dilynol. Ni fydd unrhyw fethiant neu oedi gan Barti i arfer unrhyw hawl neu rwymedi a ddarperir o dan y Contract neu gan y gyfraith yn gyfystyr ag ildiad o’r hawl neu rwymedi hwnnw neu unrhyw hawl neu rwymedi arall, ac ni fydd yn atal nac yn cyfyngu ar arfer pellach o’r hawl neu rwymedi hwnnw neu unrhyw hawl neu rwymedi arall. Ni fydd unrhyw arferiad unigol neu rannol o hawl neu rwymedi o’r fath yn atal neu’n cyfyngu ar arfer yr hawl neu’r rhwymedi hwnnw ymhellach neu unrhyw hawl neu rwymedi arall.

18.6 Nid oes dim yn y Contract wedi’i fwriadu, neu ni fernir ei fod, yn sefydlu unrhyw bartneriaeth neu fenter ar y cyd rhwng y Partïon, nac yn gwneud y naill Barti a’r llall yn asiant i’r llall at unrhyw ddiben. Ni fydd gan y naill Barti na’r llall yr awdurdod i weithredu fel asiant ar ran y Parti arall nac i rwymo’r Parti arall.

18.7 Ni fydd gan berson nad yw’n Barti i’r Contract unrhyw hawliau i orfodi ei delerau.

18.8 Ac eithrio fel y nodir yn yr Amodau hyn, ni fydd unrhyw amrywiad i’r Contract, gan gynnwys cyflwyno unrhyw delerau ac amodau ychwanegol, yn effeithiol oni bai y cytunir arno’n ysgrifenedig a’i lofnodi gan y Cwmni.

 1. CYFRAITH LYWODRAETHOL AC AWDURDODAETH

19.1 Bydd y Contract, ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy’n deillio ohono neu mewn cysylltiad ag ef neu ei destun neu ei ffurf (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau nad ydynt yn gontractiol), yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr a’u dehongli yn unol â hi, a bydd pob Parti yn ymostwng yn ddiwrthdro i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr.

 

ATODLEN 1

POLISI DIOGELU DATA

Mae’r polisi hwn yn nodi polisi’r Cwmni o ran cydymffurfio â’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data gan ein cyflenwyr. Mae diogelu Data yn hanfodol bwysig i’r Cwmni ac rydym yn ei gymryd o ddifrif. RYDYM YN DEFNYDDIO NIFER O DERMAU DIFFINIEDIG YN Y POLISI HWN ER MWYN SICRHAU EIN BOD YN GLIR O RAN GWEITHREDU’R POLISI HWN AC I SICRHAU EIN BOD YN CYD-FYND Â’R DDEDDFWRIAETH DIOGELU DATA PERTHNASOL. GELLIR CAEL DIFFINIADAU AR DDIWEDD Y POLISI HWN.

PROSESU DATA A DIOGELWCH DATA

Fel cyflenwr i’r Cwmni, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r holl Ddeddfwriaeth Diogelu Data mewn perthynas ag unrhyw ddata personol sy’n cael ei brosesu sy’n ymwneud â’r Cwmni neu’n tarddu ohono, ein cyflogeion neu gwsmeriaid.

Fel rhan o’ch cydymffurfedd â’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data, rhaid i chi:

 • prosesu’r Data ar ein rhan ni yn unig, dim ond at y diben(ion) fel y’u diffinnir gennym ni a dim ond yn unol â chyfarwyddiadau a dderbynnir gennym o bryd i’w gilydd;
 • rhoi mesurau technegol a threfniadol priodol ar waith yn erbyn prosesu data personol sydd wedi’u cynnwys yn y Data heb awdurdod neu’n anghyfreithlon ac yn erbyn colli neu ddinistrio Data o’r fath yn ddamweiniol (ym mhob achos, gan ystyried lefel y niwed, difrod a / neu drallod sy’n briodol i’r risgiau). Os byddwn yn gofyn, rhaid i chi roi disgrifiad ysgrifenedig i ni o’r dulliau technegol a threfniadol a ddefnyddir gennych ar gyfer prosesu Data;
 • sicrhau mai dim ond Personél awdurdodedig sydd â mynediad at Ddata o dan (ac wedi’u rhwymo gan) gyfyngiadau/trefniadau cyfrinachedd priodol;
 • adfer y Data ar eich traul eich hun os bydd unrhyw Ddata yn cael eu colli neu eu llygru o ganlyniad i unrhyw weithred neu anwaith gennych chi neu unrhyw un o’ch isgontractwyr a’n had-dalu ni ac unrhyw Dderbynnydd Gwasanaeth (fel sy’n berthnasol) yn llawn mewn perthynas ag unrhyw amser a threuliau a dynnir neu a gronnir gennym ni neu unrhyw Dderbynnydd Gwasanaeth wrth adfer Data;
 • dweud wrthym cyn gynted â phosibl (a beth bynnag, o fewn 24 awr), os ydych chi’n:
  • derbyn gan wrthrych data y mae Data’n ymwneud ag ef gais am, neu hysbysiad o, arfer hawliau’r person hwnnw o dan y Ddeddfwriaeth Diogelu Data i gael mynediad at y Data hwnnw neu atal prosesu penodol;
  • derbyn unrhyw gŵyn gan, neu gais am neu hysbysiad o, unrhyw ymchwiliad neu asesiad gan y Comisiynydd Gwybodaeth mewn perthynas ag unrhyw brosesu Data (gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw wybodaeth, gorfodi, asesiad neu hysbysiad cosb ariannol, neu unrhyw rybudd y gellid cyhoeddi hysbysiad o’r fath), ac eithrio i’r graddau y mae’r hysbysiad hwnnw wedi’i wahardd gan y Ddeddfwriaeth Diogelu Data neu’r Comisiynydd Gwybodaeth; neu
  • dod yn ymwybodol o unrhyw ddigwyddiad gwirioneddol neu a amheuir, o dan fygythiad neu ‘fethiant agos’ prosesu anawdurdodedig neu anghyfreithlon, colli neu ddinistrio, neu ddifrod i’r Data (“Torri Diogelwch”), a, rhaid i chi hefyd ddarparu copi i ni o unrhyw gais neu hysbysiad o’r fath ynghyd â manylion rhesymol yr amgylchiadau a arweiniodd at y cais, hysbysiad, prosesu anawdurdodedig neu anghyfreithlon, colli neu ddinistrio, neu ddifrod i’r Data (fel y bo’n berthnasol);
 • rhoi’r fath wybodaeth, cydweithrediad a chymorth i ni yn brydlon fel y gallwn ofyn amdani yn rhesymol o bryd i’w gilydd i’n galluogi i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau o dan y Ddeddfwriaeth Diogelu Data fel rheolydd data mewn perthynas ag unrhyw Ddata;
 • peidio â chaniatáu i unrhyw isgontractwyr gael mynediad at, derbyn neu brosesu Data heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gennym ni (bydd caniatâd o’r fath yn ôl ein disgresiwn yn unig) a, lle rydym yn rhoi caniatâd i chi, sicrhau bod pob is-gontractwr yn ymrwymo i gytundeb ysgrifenedig lle maent yn cytuno i gydymffurfio â’r Polisi hwn;
 • ar unrhyw adeg os gofynnir gennym, naill ai dychwelyd y Data yn y fformat y gofynnwyd amdano gennym ni (a dinistrio’r holl gopïau sy’n weddill), neu ddinistrio’r holl Ddata (gan gynnwys pob copi ohonynt), yn y naill achos neu’r llall ar unwaith a’i gadarnhau’n ysgrifenedig i ni eich bod wedi cydymffurfio â’r rhwymedigaeth hon;
 • ein hysbysu ar unwaith ar ôl dod yn ymwybodol eich bod yn, neu’n debygol o fethu â, chydymffurfio â’ch rhwymedigaethau o ran prosesu Data yn unol â’r Polisi hwn neu’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data. Yn dilyn hysbysiad, bydd gan y Cwmni hawl i fynnu eich bod yn ymgymryd ag un neu fwy o’r canlynol:
  • cymryd yr holl gamau adferol sy’n ofynnol ar unwaith i sicrhau cydymffurfedd â’r Polisi a/neu’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data ac atal neu unioni unrhyw doriad;
  • darparu’r holl wybodaeth sy’n rhesymol ofynnol gan y Cwmni mewn perthynas â’r digwyddiad yn arwain at hysbysiad o’r fath; a/neu
  • rhoi’r gorau i brosesu’r Data, dychwelyd yr holl ddeunyddiau sy’n cynnwys y Data i’r Cwmni a dileu pob copi o’ch systemau a/neu sefydliad; a
  • darparu i’r Cwmni (gan gynnwys unrhyw drydydd parti a enwebir gennym ni) ar rybudd rhesymol, a’r Comisiynydd Gwybodaeth ar y fath rybudd y gofynnir amdano yn unol â’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data, â mynediad o’r fath i’ch safle, Personél a chofnodion (gan gynnwys, heb cyfyngiad, at ddibenion gwneud copïau o’r cofnodion hynny) ag y gallwn ni a/neu’r Comisiynydd Gwybodaeth yn rhesymol ofyn amdanynt er mwyn archwilio eich gweithgareddau mewn perthynas â phrosesu’r Data ac i archwilio eich cydymffurfedd â’r Polisi hwn a’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

PROSESU DATA Y TU ALLAN I’R AEE

Ni ddylai data gael eu hanfon y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (“AEE”) gennych chi nac unrhyw un o’ch isgontractwyr heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw. Os byddwn yn rhoi caniatâd, gallwn wneud hynny ag amodau ynghlwm a fydd yn berthnasol i brosesu Data y tu allan i’r AEE.

DIFFINIADAU

Mae data’n golygu’r holl wybodaeth a data (gan gynnwys testunau, lluniadau dogfennau, diagramau, delweddau neu seiniau) sy’n eiddo i, wedi’i drwyddedu i (ac eithrio gennych chi) neu’n ymwneud â Derbynnydd Gwasanaeth a/neu unrhyw drydydd parti a enwebir gennym ni neu ein cwsmeriaid, sydd ym mhob achos yn cael eu cyflenwi, eu cynhyrchu neu sydd fel arall  yn cael eu gadw gennych chi neu is-gontractiwr yn unol â’r Polisi hwn neu mewn cysylltiad ag ef, gan gynnwys data personol.

Mae Deddfwriaeth Diogelu Data yn golygu am y cyfnodau y maent mewn grym, Deddf Diogelu Data 2018, y GDPR, Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000, Rheoliadau Pwerau Ymchwilio (Rhyng-gipio gan Fusnesau ac ati at Ddibenion Monitro a Chadw Cofnodion) 2018 (OS 2018/356), y Gyfarwyddeb Diogelu Data Cyfathrebiadau Electronig (2002/58/EC), Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003 (OS 2426/2003) a’r holl ddeddfau a rheoliadau cymwys sy’n ymwneud â phrosesu data personol a phreifatrwydd, gan gynnwys, lle bo’n berthnasol, y canllawiau a’r codau ymarfer a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth, ym mhob achos fel y’u diwygir neu y’u hamnewidir o bryd i’w gilydd.

Mae GDPR yn golygu Rheoliad (UE) 2016/679 ar amddiffyn pobl naturiol o ran prosesu data personol ac ar symud data o’r fath yn rhydd.

Mae personél yn golygu eich cyfarwyddwyr, swyddogion, cyflogeion a/neu asiantau a chyfarwyddwyr, swyddogion, cyflogeion a/neu asiantau eich isgontractwyr ac unrhyw unigolion eraill a gyflogir gennych i gyflawni eich rhwymedigaethau o dan y Polisi hwn.

Mae Derbynnydd Gwasanaeth yn golygu’r Cwmni ac unrhyw un o’n cwmnïau cysylltiedig.