Polisi Preifatrwydd

Underground park of a mall with columns and ventilation ducts
Underground park of a mall with columns and ventilation ducts

Explore more

Car Icon

Cynnwys

 • Trosolwg
 • Diogelwch Data
 • Pa ddata sy’n cael eu prosesu pan ydych yn defnyddio meysydd parcio Parkingeye?
 • Pa ddata rydym yn eu asglu?
 • Sut ydyn ni’n casglu data?
 • Beth os byddwch yn darparu data sensitif o fewn apêl neu ohebiaeth?
 • Sut byddwn yn prosesu eich data a pham rydym yn eu prosesu?
 • Gyda phwy rydym yn rhannu data?
 • Pa ddata sy’n cael eu prosesu pan ydych yn cyflwyno ymholiad cysylltiadau cyhoeddus neu’r cyfryngau?
 • Pa ddata rydym yn eu prosesu?
 • Gyda phwy rydym yn rhannu data?
 • Pa ddata sy’n cael eu prosesu pan ydych yn cyflwyno ymholiad masnachol?
 • Pa ddata rydym yn eu prosesu?
 • Gyda phwy rydym yn rhannu data?
 • Pa ddata sy’n cael eu prosesu pan ydych yn talu tâl parcio ar-lein?
 • Pa ddata fydd yn cael eu prosesu?
 • Diogelwch Data
 • Beth yw eich hawliau fel gwrthrych data?
 • Sut gallwch chi gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth?
 • Sut gallwch chi gysylltu â Parkingeye os oes gennych ymholiad yn ymwneud â phreifatrwydd?

 

Trosolwg

Ni yw Parkingeye Limited, cwmni rheoli meysydd parcio. Wrth gasglu’r data a nodir yn y polisi preifatrwydd hwn, ni yw’r Rheolydd Data. Cynhyrchwyd y polisi hwn yn unol â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR), Deddf Diogelu Data 2018 (DPA 2018) a Deddf Hawliau Dynol 1998 (HRA 1998).

Bydd unrhyw newidiadau i’r polisi hwn yn cael eu postio ar y dudalen we hon. Diweddarwyd y polisi hwn ddiwethaf ar 12/09/2022.

Mae’r Polisi hwn yn esbonio:

 • Pam rydym yn prosesu data personol;
 • Pa ddata personol rydym yn eu casglu a’u prosesu;
 • Pryd a pham y byddwn yn rhannu data personol;
 • Am ba mor hir y byddwn yn cadw data personol.

Mae’r polisi hwn hefyd yn esbonio eich hawliau fel gwrthrych data, gan gynnwys gwybodaeth am yr hawl i gael mynediad i’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu prosesu’ch data, i ofyn am gyfyngu ar y prosesu, neu i ofyn i ni gywiro neu ddileu’r data sydd gennym amdanoch. Rhoddir rhagor o wybodaeth isod.

O dan gyfraith diogelu data, os byddwch yn gofyn i ni weithredu unrhyw un o’r hawliau hyn, mae’n rhaid i ni wirio pwy ydych cyn darparu gwybodaeth i chi.

Rhaid i ni hefyd roi esboniad i chi os nad ydym yn cytuno â’ch cais.

Diogelwch Data

Rydym yn gofalu am eich data personol trwy gael diogelwch sy’n briodol i’w natur a’r niwed a allai ddeillio o dorri diogelwch. Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy’r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu’ch data personol, ni allwn warantu diogelwch eich data a drosglwyddir i’n gwefan, mae unrhyw drosglwyddiad ar eich menter eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch i geisio atal mynediad heb awdurdod. Mae’n ofynnol hefyd i’r rhai yr ydym yn rhannu data â nhw brosesu’ch data yn unol â mesurau diogelu contractiol a gofynion cyfraith diogelu data.

O ran pob un o’ch ymweliadau â’n gwefan, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth dechnegol yn awtomatig, gan gynnwys y cyfeiriad protocol Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddir i gysylltu’ch cyfrifiadur â’r Rhyngrwyd, eich gwybodaeth mewngofnodi, math a fersiwn porwr, gosodiad parth amser, mathau a fersiynau ategion porwr, system weithredu a llwyfan; gwybodaeth am eich ymweliad, gan gynnwys y ffrwd clicio Lleolwyr Adnoddau Unffurf (URL) i, trwy ac o’n gwefan (gan gynnwys dyddiad ac amser); cynhyrchion y buoch yn edrych arnynt neu’n chwilio amdanynt; amseroedd ymateb tudalennau, gwallau lawrlwytho, hyd ymweliadau â thudalennau penodol, gwybodaeth rhyngweithio â thudalennau (fel sgrolio, cliciau, a throsiadau llygoden), a dulliau a ddefnyddir i bori i ffwrdd o’r dudalen ac unrhyw rif ffôn a ddefnyddir i ffonio ein rhif gwasanaeth cwsmeriaid . Mae’r wybodaeth rydym yn ei chasglu a’i storio yn ystod defnydd arferol o’r safle yn cael ei defnyddio i fonitro a dadansoddi sut mae rhannau o’r safle’n cael eu defnyddio.

Pa ddata sy’n cael eu prosesu pan ydych yn defnyddio meysydd parcio Parkingeye?

Pa ddata rydym yn eu casglu?

Pan ydych yn defnyddio maes parcio Parkingeye, rydym yn casglu ac yn prosesu data sy’n cynnwys delweddau o gerbydau sy’n defnyddio’r maes parcio a/neu’r Rhif Cofrestru Cerbyd (VRM).

Os bydd telerau ac amodau parcio contractiol yn cael eu torri, bydd tâl parcio yn cael ei gyhoeddi. Mae’r data rydym yn eu prosesu wrth gyhoeddi tâl parcio yn cynnwys enw a chyfeiriad y derbynnydd, delweddau o’r cerbyd, ei fanylion a’i symudiadau wrth ddefnyddio’r maes parcio a’r Rhif Cofrestru Cerbyd (VRM).

Os byddwch yn cyflwyno apêl mewn perthynas â thâl parcio, neu’n gohebu â ni fel arall, gan gynnwys ar y ffôn, gallech roi data personol ychwanegol i ni, gallai’r data a broseswn gynnwys: y VRM; eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn, tâl parcio neu rif cyfeirnod arall, cyfeiriad IP, ym mha rinwedd rydych yn ap (e.e. ceidwad, gyrrwr, llogwr, arall), ac unrhyw wybodaeth arall a ddarperir gennych mewn unrhyw ohebiaeth, galwad ffôn neu apêl, gan gynnwys unrhyw ddogfennaeth y byddwch yn ei rhannu â ni. Os byddwch yn gohebu â ni drwy’r post, efallai y byddwn yn defnyddio trydydd parti i sganio a chategoreiddio’r post a’i roi ar ein systemau, i ddychwelyd eich dogfennau ac i fancio taliadau.

Sut rydym yn casglu data?

Cesglir delweddau o gerbydau a VRMs drwy gamerâu ANPR a/neu gynorthwywyr ar y safle. Lle mae ar waith, gellir casglu a phrosesu data VRM hefyd drwy’r systemau talu a/neu derfynellau.

Os ydych wedi derbyn tâl parcio a chi yw ceidwad cofrestredig y cerbyd, fel y’i delir gan yr asiantaeth trwyddedu cerbydau perthnasol, yna mae’ch data wedi’u darparu gan yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) neu swyddog cyfatebol rhyngwladol.

Os nad chi yw ceidwad cofrestredig y cerbyd, yna mae eich data wedi’u darparu gan:

 • Trydydd parti sydd wedi cadarnhau mai chi oedd yn gyfrifol am y cerbyd ar y dyddiad hwnnw;
 • Trydydd parti sydd wedi cadarnhau eich bod yn gyrru’r cerbyd ar y dyddiad hwnnw;
 • Trydydd parti sydd wedi cadarnhau bod y cerbyd ar log neu ar brydles i chi ar y dyddiad hwnnw.

Os nad ydych bellach yn byw yn y cyfeiriad a gedwir gan y DVLA, yna mae eich data wedi cael eu darparu gan:

 • Trydydd parti sydd bellach yn byw yn yr eiddo sydd wedi cadarnhau nad ydych yn byw yn y cyfeiriad hwnnw mwyach ac sydd wedi rhoi cyfeiriad anfon ymlaen; neu
 • Asiantaeth gwirio credyd trydydd parti.

Os byddwch yn cyflwyno apêl neu’n gohebu fel arall â ni, bydd y data a brosesir gennym ni fel y’i darparwyd gennych yn yr apêl neu’r ohebiaeth honno. Pan fydd rhywun yn apelio neu’n gohebu â ni ar eich rhan gyda’ch awdurdod, yna bydd y data a brosesir fel y’i darperir yn y ddogfennaeth a gawn ganddynt.

Beth os byddwch yn darparu data sensitif o fewn apêl neu ohebiaeth?

Gan ddibynnu ar natur a chynnwys eich apêl neu ohebiaeth, gellir dosbarthu’r wybodaeth neu’r ddogfennaeth a ddarperir fel data personol “categori arbennig” ac felly bydd yn cael ei hystyried yn fwy sensitif.

Mae enghreifftiau’n cynnwys: rhifau hunaniaeth bersonol, gwybodaeth cyfrif ariannol, gwybodaeth am darddiad hiliol neu ethnig unigolyn, cyfeiriadedd rhywiol, barn wleidyddol, credoau crefyddol, athronyddol neu gredoau tebyg eraill, neu wybodaeth am iechyd corfforol neu feddyliol unigolyn.

Mae’r wybodaeth ar gefn yr ohebiaeth a anfonir gennym yn egluro y byddwn ni a’n proseswyr yn prosesu unrhyw ddata categori arbennig a ddarperir yn seiliedig ar eich datgeliad penodol o’r wybodaeth honno.

Wrth gyflwyno apêl drwy’r wefan, gofynnir yn benodol i chi hefyd roi eich caniatâd i brosesu unrhyw ddata personol “categori arbennig” y byddwch yn eu datgelu’n benodol fel rhan o apêl.

Byddwn yn parhau i brosesu unrhyw ddata personol “categori arbennig” a ddarperir gennych, fel y nodir uchod, oni bai ein bod yn cael ein hysbysu bod eich caniatâd i brosesu wedi’i dynnu’n ôl.

Rydych yn rhydd i newid eich meddwl unrhyw bryd a thynnu’ch caniatâd yn ôl. O ganlyniad, efallai na fyddwn bellach yn gallu ystyried eich amgylchiadau’n llawn wrth adolygu apêl ac wrth ystyried a yw’n briodol cymryd camau pellach pe bai tâl parcio’n parhau’n agored.

Os hoffech dynnu’ch caniatâd yn ôl, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion a ddarperir isod.

Sut byddwn yn prosesu’ch data a pham rydym yn eu prosesu?

Wrth ddefnyddio meysydd parcio Parkingeye, mae data personol yn cael eu casglu a’u prosesu at ddibenion:

 • Sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r telerau ac amodau parcio, fel y’u dangosir ar arwyddion ym mhob maes parcio, a gorfodi’r telerau ac amodau hynny lle bo angen.
 • Cyhoeddi tâl parcio lle mae amodau a thelerau parcio wedi’u torri.
 • Symud ymlaen ag unrhyw dâl parcio a gyhoeddwyd hyd at gau neu dalu, sy’n cynnwys derbyn, adolygu ac ymateb i apeliadau (yn fewnol a gyda POPLA) a cheisio taliad am swm y tâl parcio. Gall adennill gynnwys casgliadau a wneir trwy ddefnyddio asiantau casglu dyledion a/neu gamau cyfreithiol (lle bo angen) a / neu ddilysu’ch cyfeiriad.
 • Darparu gwasanaethau rheoli meysydd parcio, gan gynnwys atal a chanfod troseddu, a dadansoddi data.

Ein seiliau cyfreithlon ar gyfer prosesu data yw Cyflawni Contract a Buddiannau Cyfreithlon.

Os mai chi yw gyrrwr cerbyd sy’n defnyddio maes parcio Parkingeye, caiff eich data eu casglu a’u prosesu yn ôl yr angen er mwyn cyflawni’r contract parcio. Mae hyn yn cynnwys sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r telerau ac amodau parcio, fel y’u dangosir ar arwyddion ym mhob maes parcio, a gorfodi’r telerau ac amodau hynny lle bo angen.

Byddwn ni a’n proseswyr trydydd parti hefyd yn prosesu data er mwyn sicrhau ein buddiannau cyfreithlon ni, y tirfeddianwyr a’r cyhoedd gan gynnwys:

 • Gorfodi toriadau ar amodau a thelerau parcio lle nad oedd derbynnydd y tâl parcio yn yrrwr y cerbyd. Mae gorfodi toriadau ar amodau a thelerau parcio yn sicrhau profiad parcio cyffredinol gwell i holl ddefnyddwyr y cyfleusterau.
 • Darparu gwasanaeth apeliadau effeithiol, a ddarperir yn unol â Chod Ymarfer Cymdeithas Parcio Prydain. Lle cyhoeddwyd y tâl parcio yng Nghymru a Lloegr, mae hyn yn cynnwys cyfle i bob modurwr gyflwyno apêl i’r gwasanaeth Apeliadau Parcio ar Dir Preifat (POPLA) pe byddai eu hapêl i ni’n cael ei gwrthod. Mae symud ymlaen â’r taliadau parcio a gyhoeddir gennym, naill ai hyd at gau neu dalu, yn cefnogi’r gwasanaethau parcio a gynigiwn.
 • Darparu gwasanaeth rheoli meysydd parcio effeithiol i wella profiad y cwsmer. – Arddangos delweddau o gerbydau ar beiriannau talu a/neu derfynellau i gynorthwyo defnyddwyr y maes parcio i nodi eu hamser mynediad a dewis y taliad tariff priodol. – Rhannu gwybodaeth gyda’r tirfeddiannwr lle mae wedi cytuno i ddarparu hawlenni parcio i unigolion penodol (e.e. hawlenni parcio staff), neu lle cytunwyd ar gyfrif talu ar gyfer cerbydau penodol. a, lle bo angen, cynorthwyo gyda gweinyddu’r gwaith gorfodi parcio ar y safle. – Cynnal dadansoddiadau data, gan gynnwys adrodd ar drosiant cerbydau, math o gerbyd ac ail ymweliadau. – Darparu data i’r heddlu a sefydliadau diogelwch eraill i gynorthwyo ag atal a chanfod troseddu (fel y bo’n briodol).
 • Fel rhan o’r prosesau archwilio a gynhaliwyd gan y DVLA a BPA.

Mae’n bosibl y caiff data eu prosesu mewn cyrchfan y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ond rydym wedi gweithredu a sicrhau’r mesurau diogelu sy’n ofynnol gan gyfraith diogelu data.

Gyda phwy rydym yn rhannu data?

Er mwyn gorfodi’r contract parcio lle mae toriad wedi’i nodi ac i gefnogi’r buddiannau cyfreithlon a eglurir uchod, mae’n bosibl y byddwn yn rhannu data gyda’r sefydliadau a ganlyn:

 • Asiantaethau trwyddedu cerbydau, megis y DVLA neu gorff rhyngwladol cyfatebol. Mae hyn yn cynnwys rhannu data i gael enw a chyfeiriad cyswllt ceidwad cofrestredig cerbyd, yn ogystal â rhannu at ddibenion archwilio.
 • Yr heddlu neu sefydliadau diogelwch eraill ar gyfer diogelwch a diogeledd defnyddwyr meysydd parcio, ac er mwyn atal a chanfod troseddu.
 • Cwmnïau llogi a phrydlesu cerbydau lle maent yn cadarnhau bod cerbyd wedi’i logi neu ei brydlesu ar y dyddiad y cafodd y cerbyd hwnnw ei ddal wedi’i barcio gan dorri amodau a thelerau parcio.
 • Sefydliadau eraill fel Cymdeithas Parcio Prydain (BPA), gwasanaeth Apeliadau Parcio ar Dir Preifat (POPLA) ar gyfer digwyddiadau parcio yng Nghymru a Lloegr, Euro Parking Collection plc, tirfeddianwyr, asiantau rheoli, tenantiaid, ein swyddfa wasg neu asiantaeth (lle yn ymwneud ag ymholiad gan y cyfryngau/y wasg), ac unrhyw is-gontractwyr awdurdodedig, megis darparwyr gwasanaethau post, allanolwyr prosesau busnes, asiantaethau gwirio credyd, asiantau casglu, cynghorwyr cyfreithiol, darparwyr gwasanaethau TG, a darparwyr gwasanaethau talu.

Pa ddata sy’n cael ei brosesu pan ydych yn cyflwyno ymholiad cysylltiadau cyhoeddus neu’r cyfryngau?

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r holl ddata personol a gyflwynir pan ydych yn llenwi’r ffurflen ar-lein.

Pa ddata rydym yn eu prosesu?

Pan ydych yn cyflwyno cais cyfryngau, byddwn yn casglu ac yn prosesu’r holl ddata a ddarperir gennych.

Gall y data rydym yn ei brosesu gynnwys:

 • Eich enw
 • Enw eich sefydliad/cwmni
 • Eich e-bost
 • Eich rhif ffôn
 • Manylion eich neges

Sut byddwn yn prosesu’ch data a pham rydym yn ei wneud?

Mae data personol yn cael eu casglu a’u prosesu at ddiben adolygu ac ymateb i’ch ymholiad.

Byddwn yn prosesu’ch data at y diben uchod ar sail eich caniatâd, a fydd yn cael ei gadarnhau pan fyddwch wedi llenwi’r ffurflen ar-lein a phan fyddwch yn ticio’r blwch perthnasol cyn ei chyflwyno.

Rydych yn rhydd i newid eich meddwl unrhyw bryd a thynnu’ch caniatâd yn ôl. O ganlyniad, efallai na fyddwn yn gallu cynorthwyo gyda’ch ymholiad mwyach.

Os hoffech dynnu’ch caniatâd yn ôl, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion a ddarperir isod.

Gyda phwy rydym yn rhannu data?

Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu data i gefnogi’r dibenion a amlinellir uchod. Mae’n bosibl y caiff data eu rhannu â phersonél perthnasol o fewn busnesau Parkingeye a Capita, yn ogystal â’n swyddfa wasg.

Pa ddata sy’n cael eu prosesu pan ydych yn cyflwyno ymholiad masnachol?

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r holl ddata personol a gyflwynir:

 1. Pan ydych yn llenwi’r ffurflen “Ymholiad Busnes Newydd” ar-lein
 2. Pan ydych yn gofyn am astudiaeth achos
 3. Pan ydych yn gofyn am lyfryn Parkingeye
 4. Pan ydych yn gofyn am lyfryn dadansoddi data

Pa ddata rydym yn eu prosesu?

Pan ydych yn cyflwyno ymholiad masnachol, byddwn yn casglu ac yn prosesu’r holl ddata a ddarperir gennych.

Gall y data rydym yn eu prosesu gynnwys:

 • Eich enw
 • Enw eich sefydliad/cwmni
 • Lleoliad y maes parcio, gan gynnwys y dref a’r cod post
 • Eich e-bost
 • Eich rhif ffôn
 • Manylion eich neges

Sut byddwn yn prosesu’ch data a pham rydym yn ei wneud?

Mae data personol yn cael eu casglu a’u prosesu at ddibenion:

 • Adolygu ac ymateb i’ch ymholiad
 • Rhoi llyfryn a/neu astudiaeth achos i chi trwy e-bost, yn ôl y gofyn
 • Eich ychwanegu at ein rhestr bostio ar gyfer cyfathrebiadau marchnata perthnasol yn y dyfodol

Byddwn yn prosesu’ch data at y dibenion a nodir uchod ar sail eich caniatâd, a fydd yn cael ei gadarnhau pan fyddwch wedi llenwi’r ffurflen ar-lein a lle byddwch yn ticio’r blwch perthnasol cyn ei chyflwyno.

Rydych yn rhydd i newid eich meddwl unrhyw bryd a thynnu’ch caniatâd yn ôl. O ganlyniad, efallai na fyddwn yn gallu cynorthwyo gyda’ch ymholiad mwyach.

Os hoffech dynnu’ch caniatâd yn ôl i Parkingeye brosesu eich data, gan gynnwys o ohebiaeth farchnata yn y dyfodol, anfonwch e-bost at: [email protected] gyda’r llinell bwnc: ‘Tynnu caniatâd yn ôl’.

Gyda phwy rydym yn rhannu data?

Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu data i gefnogi’r dibenion a amlinellir uchod. Mae’n bosibl y bydd data’n cael eu rhannu â phersonél perthnasol yn Parkingeye yn ogystal â’n swyddfa wasg.

Pa ddata sy’n cael eu prosesu pan ydych yn talu tâl parcio ar-lein?

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r holl ddata personol a gyflwynir ar y ffurflen ar-lein:

 • Pan ydych yn clicio ar y botwm “Talu tâl parcio” o fewn y wefan;
 • Pan ydych yn clicio ar y botymau “Talu gyda Cherdyn” neu “Talu gyda PayPal” o fewn y Porth Gyrwyr.

Pan ydych yn dewis eich hoff sianel dalu, bydd un o’r llwybrau darparwr canlynol yn berthnasol:

Pan ydych yn defnyddio Pay360 gan Capita i wneud eich taliad…

Darperir Pay360 gan Capita gan Capita Software (enw masnachu Capita Business Services Limited) (“Pay360”) sef y Darparwr Gwasanaethau Masnachol (MSP) a ddefnyddir i drosglwyddo’ch gwybodaeth talu yn ddiogel i Worldpay Limited a Worldpay yw’r Prynwr Gwasanaethau Masnachol (MSP). MSA) sy’n prosesu’r taliad. Mae Pay360 yn ddarparwr achrededig PCI DSS ac mae Worldpay Limited yn brosesydd a reoleiddir gan yr FCA.

Pan ydych yn defnyddio PayPal i wneud eich taliad…

PayPal (enw masnachu PayPal (Ewrop) S.à r.l) yw’r darparwr gwasanaeth talu sy’n prosesu’r taliad a nhw yw’r prosesydd a reoleiddir gan yr FCA.

Wrth wneud taliad byddwch yn cyrchu tudalen we neu borth e-Daliad ar wahân, a gynhelir ac a weinyddir gan yr MSP/Caffaelwr neu PSP, a byddwch yn gadael y wefan hon.

Pa ddata fydd yn cael eu prosesu?

Gall y data a brosesir wrth i chi dalu tâl parcio gynnwys VRM, cyfeirnod tâl parcio, cyfeiriad e-bost, rhif cerdyn, dyddiad dod i ben a chod diogelwch. Bydd y cyfeirnod tâl parcio’n cael ei ddefnyddio at ddiben lleoli’r tâl parcio perthnasol er mwyn galluogi’r ASA / Caffaelwr neu PSP i lenwi’r sgrin dalu gyda’r swm sy’n ddyledus;

 • Ar gyfer Pay360, bydd yr ASA yn trosglwyddo’r wybodaeth talu yn ddiogel i Worldpay a bydd unrhyw fanylion personol eraill a roddwch yn cael eu defnyddio ganddynt i brosesu’r trafodiad a byddant yn cysylltu â chyhoeddwr eich cerdyn i gymeradwyo’r taliad. Ar gyfer Pay360, edrychwch ar eu Polisi Preifatrwydd ar wahân am fanylion llawn ac ar gyfer Worldpay Limited edrychwch ar eu Polisi Preifatrwydd ar wahân am fanylion llawn.
 • Ar gyfer PayPal, bydd y wybodaeth yn cael ei chasglu a’i phrosesu gan PayPal a bydd PayPal fel y PSP yn awdurdodi’ch taliad, naill ai o’ch balans PayPal neu drwy gysylltu â chyhoeddwr eich cerdyn talu cofrestredig. Ar gyfer PayPal, edrychwch ar eu Polisi Preifatrwydd ar wahân am fanylion llawn.

Mae’n bosibl y bydd data personol yn cael ei brosesu ar sail buddiannau cyfreithlon er mwyn caniatáu i daliadau gael eu gwneud a gellir eu prosesu hefyd oherwydd ei bod yn angenrheidiol i ni brosesu’r un peth o dan gontract rhyngoch chi a Parkingeye.

Diogelwch Data

Ar gyfer Trafodion Pay360:

Mae Pay360 yn gyfrifol am gasglu, diogelwch a chywirdeb unrhyw ddata o’r fath a gesglir o’r dudalen we eDalu neu’r porth a gesglir a drosglwyddir i’r prosesydd taliadau mewn ffeil wedi’i hamgryptio. Maent yn cymryd cyfrifoldeb am ddiogelwch a chywirdeb data trafodion o’r fath y gallant eu cadw mewn ffeiliau hanes data trafodion. Pan fo data trafodion yn cael eu cyflwyno, byddant yn cymryd cyfrifoldeb am ddiogelwch, cywirdeb a chyflenwad data trafodion o’r fath hyd nes y bydd y cyfryw gyflenwi’n digwydd.

Mae Pay360 yn gweithredu ac yn cynnal cyfrifoldeb am gadw mewn cyflwr gweithio da awdurdodiad cynhaliwr a chyflwyno trafodion rhyngrwyd gan gynnwys unrhyw ddata wedi’u hamgryptio a gesglir ac a drosglwyddir i Worldpay fel rhan o gais am awdurdodiad neu setliad sy’n tarddu o wefan neu Borth ePayment, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i ) data cyfrinachol deiliad cerdyn fel rhifau cardiau credyd / debyd, codau CSC, enw deiliad y cerdyn, manylion cyfeiriad (lle defnyddir AVS) a chodau awdurdodi a gymeradwywyd gan WorldPay fel y Caffaelwr y cytunwyd arno ac sy’n hwyluso uwchraddio systemau o’r fath fel y cytunwyd rhwng Pay360 a Worldpay o bryd i’w gilydd.

Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau y bydd Pay360 yn gwneud ei orau i ddiogelu’ch data personol, trwy fod ag ymrwymiadau y cytunwyd arnynt yn ein contract gyda’r darparwr, ni allwn warantu diogelwch eich data a gofnodwyd trwy dudalennau gwe, apiau na phyrth eDalu. Mae unrhyw drosglwyddiad ar eich menter eich hun a dylech gymryd y camau priodol mewn perthynas â’r risg hon.

I gael rhagor o wybodaeth am daliad a wneir trwy Pay360, ewch i’w tudalen Polisi Preifatrwydd.

Ar gyfer Trafodion PayPal:

Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau y bydd PayPal yn gwneud ei orau i ddiogelu’ch data personol, trwy fod ag ymrwymiadau y cytunwyd arnynt yn ein contract gyda’r darparwr, ni allwn warantu diogelwch eich data a gofnodwyd trwy dudalennau gwe, apiau neu byrth eDalu. Sicrhewch eich bod yn cytuno i’w Polisi Preifatrwydd llawn cyn gwneud eich taliad: Mae unrhyw drosglwyddiad ar eich menter eich hun a dylech gymryd y camau priodol mewn perthynas â’r risg hon.

Am ba mor hir y byddwn yn cadw eich data?

Mae rhai rhesymau pam ein bod yn cadw rhywfaint o’ch data. Mae pa mor hir rydym yn cadw’ch data’n dibynnu ar y math o ddata sydd gennym a’r diben(ion) y cafodd eu casglu a’u prosesu ar ei gyfer. Mae’n bosibl y byddwn yn cadw rhywfaint o’ch data gyda thrydydd partïon, ond lle rydym yn gwneud hynny rydym yn sicrhau bod y trydydd partïon hyn hefyd ond yn cadw’r data cyhyd ag y bo angen ac yn cadw at ein polisïau cadw a dileu.

Ni fyddwn yn storio’ch data personol am fwy o amser nag sydd ei angen i gefnogi’r dibenion a eglurir uchod.

Rydym yn cadw’r data personol sydd gennym amdanoch am hyd at 6 blynedd o’u casglu er mwyn ymateb i unrhyw bryderon neu honiadau a all godi yn y cyfnod hwnnw. Gellir ymestyn hyn os yw gohebiaeth neu hawliadau cysylltiedig yn mynd rhagddynt, neu lle mae dyfarniad llys sirol wedi’i roi o blaid Parkingeye ac yn parhau i fod heb ei benderfynu.

Os byddwch yn gofyn i ni gyfyngu ar y ffordd rydym yn prosesu’ch data, neu os nad ydych am dderbyn gwybodaeth farchnata gennym bellach, byddwn yn cadw data perthnasol ar restrau atal. Mae hyn yn golygu y byddwn yn cadw dim ond digon o ddata amdanoch sydd ar gael i sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â’ch cais rhesymol.

Beth yw eich hawliau fel gwrthrych data?

Mae cyfraith diogelu data’n rhoi’r hawliau canlynol i chi. I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys gwneud cais neu ofyn cwestiwn am eich hawliau, cysylltwch â’n Tîm Preifatrwydd gan ddefnyddio’r manylion a ddarperir isod.

Byddwn yn adolygu pob cais a gawn. O dan gyfraith diogelu data nid oes rhaid i ni gytuno â’ch cais ond os byddwn yn gwrthod eich cais, byddwn yn dal i gysylltu â chi o fewn mis i esbonio pam.

Gwrthwynebu prosesu data personol.

Mewn rhai amgylchiadau, mae gan unigolion yr hawl i wrthwynebu prosesu data personol. Rhaid i unrhyw wrthwynebiad o’r fath fod yn seiliedig ar eich sefyllfa benodol. Byddwn yn adolygu pob cais a gawn ac os byddwn yn gwrthod eich cais, byddwn yn rhoi gwybod i chi pam nad ydym wedi gweithredu.

Cyrchu data personol.

Mae gan unigolion yr hawl i ofyn am gopi o’r data a gedwir amdanynt. Mae’n ofynnol i ni wirio pwy ydych cyn trosglwyddo gwybodaeth i chi ac efallai y byddwn yn cysylltu â chi ar ôl derbyn eich cais i gadarnhau’h cais. Ni fyddwn yn gallu prosesu’ch cais nes bod gennym yr holl wybodaeth ofynnol.

Cael gwybod am brosesu data personol.

Mae gan unigolion yr hawl i gael gwybod am gasglu a defnyddio data personol. Mae’r wybodaeth hon wedi’i chynnwys yn y polisi preifatrwydd hwn, y neges wedi’i recordio ar 0333 1235 984, ac o fewn yr arwyddion sydd wedi’u lleoli ar bob safle a reolir gennym ni.

Gofyn am gyfyngu ar brosesu data personol.

Gall fod gan unigolion yr hawl i ofyn am gyfyngu ar neu atal data personol. Dim ond mewn rhai amgylchiadau y bydd yr hawl hon yn berthnasol.

Gofyn i ddata personol gael eu cywiro os yw’n anghywir.

Gall unigolion ofyn i ddata personol anghywir gael eu cywiro, neu ei gwblhau os yw’n anghyflawn.

Gofyn i ddata personol gael eu dileu.

Gelwir yr hawl i ddileu hefyd yn ‘hawl i gael eich anghofio’ a gall unigolion ofyn i’w data personol gael eu dileu. Dim ond mewn rhai amgylchiadau y bydd yr hawl hon yn berthnasol.

Gwneud cais i symud, copïo neu drosglwyddo data personol (“Cludadwyedd Data”).

Mae’r hawl i gludadwyedd data yn caniatáu i unigolion symud, copïo neu drosglwyddo data personol yn hawdd o un amgylchedd TG i’r llall. Dim ond mewn rhai amgylchiadau y bydd yr hawl hon yn berthnasol.

Hawliau yn ymwneud â gwneud penderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio

Mae gan unigolion yr hawl i gael gwybodaeth am brosesu o’r fath, i ofyn am ymyrraeth ddynol neu i herio penderfyniad. Dim ond mewn rhai amgylchiadau y bydd yr hawl hon yn berthnasol.

Sut gallwch chi gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth?

Os ydych chi’n poeni am ein gwaith o brosesu eich data neu os oes gennych chi ymholiad yn ymwneud â phreifatrwydd nad yw’r polisi hwn yn ei ateb, cysylltwch â’n Tîm Preifatrwydd gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod. Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at wefan yr ICO, www.ico.org.uk.

Sut gallwch chi gysylltu â Parkingeye os oes gennych ymholiad yn ymwneud â phreifatrwydd?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd, sut rydym yn defnyddio eich data neu eich hawliau data, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r ffurflen a ddarperir yma.

Bydd eich ymholiad yn cael ei gyflwyno’n uniongyrchol i’n Tîm Preifatrwydd.

Os byddwch yn cyflwyno ymholiad i ni, byddwn yn prosesu’r data a ddarparwyd at ddiben adolygu ac ymateb i’ch ymholiad. Os nad ydych am i ni brosesu’r data a ddarparwyd mwyach, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen uchod a chynnwys y neges ‘Tynnu caniatâd yn ôl’.

Fel arall, gallwch ysgrifennu atom gyda’ch ymholiad yn ymwneud â phreifatrwydd yn:

Tîm Preifatrwydd

Parcio Cyfyngedig

BLWCH SP 117

Blyth

NE24 9EJ